Số lượng: 02 nhân viên
Mức lương khoảng: 5.200.000đ/tháng.
Lương làm vào các ngày Lễ, Tết nhân hệ số 4

Gửi Hồ Sơ

Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10