Mẫu công văn đề nghị, phúc đáp, giải trình, thông báo mới 2022

0
263
Cách viết công văn

Cách viết công văn

Video Cách viết công văn

để có cơ sở giúp đảm bảo quyền lợi của khách hàng, giúp khách hàng soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, công văn chính thức phù hợp với quy định của pháp luật, đủ căn cứ pháp lý liên quan. Về trường hợp của bạn, Công ty Luật Minh Khuê cung cấp một số văn bản chính thức chung để khách hàng tham khảo và sử dụng khi cần thiết.

1. làm thế nào để viết một lá thư cầu hôn?

1.1 biểu mẫu đề xuất cuối cùng

văn bản yêu cầu được hiểu là việc buộc phải thực hiện một yêu cầu cụ thể trên cơ sở quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận giữa các bên với hàm ý nhắc nhở, đôn đốc thực hiện. luật minh khuê giới thiệu mẫu thư yêu cầu với nội dung cụ thể như sau:

& gt; & gt; tải xuống ngay bây giờ: thư yêu cầu mẫu tại đây .

tổ chức / đơn vị / đại lý

—————

số: …………. / cv-….

v / v: …………… (1) ……………….

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

độc lập – tự do – hạnh phúc

địa điểm, ngày…. tháng …… năm …….

ước tính: ……………………

– về nội dung:

+ bạn cần nêu rõ nội dung của vấn đề được đề xuất;

+ lý do hoặc lý do gửi công văn;

+ đề xuất giới hạn thời gian để trả lời (phản hồi) chính thức.

– cuối công văn: Kính mong quý cơ quan …; hoặc mr., mrs. …… trả lời chúng tôi sớm.

cảm ơn bạn rất nhiều!

nơi tiếp nhận: – như trên .. (3) …… ..; – …………………… .; – lưu: vt, .. (4) …… ..

đại diện cơ quan / tổ chức (5)

(đã ký, đóng dấu)

địa chỉ: không. ………… đường… .., quận / huyện / thành phố: ……., Tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương…

điện thoại: ………………. ……., fax: ……. ……

email: …………………… ..; trang web: …………………….

1.2 hướng dẫn cách viết đơn xin việc:

(1) trích yếu nội dung của công văn. xác định những vấn đề cơ bản sẽ được trình bày trong công văn;

(2) tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có ý định gửi lô hàng chính thức đến nơi nhận hàng;

(3) tên đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc hoặc nội dung công văn;

(4) địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để nhận yêu cầu; số điện thoại của đơn vị / người nhận công văn, số telex, số fax; Địa chỉ email; trang mạng. nếu người nhận trong phần địa chỉ của công văn là các chức danh, chức vụ cấp cao của nhà nước thì người nhận không nên viết “như trên” mà ghi trực tiếp các chức danh / chức vụ đó;

(5) Trong trường hợp đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không ký được thì có thể để người có thẩm quyền khác ký thay hoặc theo trình tự ký theo quy định của pháp luật và phải có các tài liệu kèm theo bằng chứng về khả năng đủ điều kiện để ký thay mặt (chẳng hạn như giấy ủy quyền).

2. ví dụ về thư phản hồi, cách chuẩn bị thư trả lời?

2.1 ví dụ về thư trả lời cuối cùng

sau khi nhận được đơn gửi từ một bên với nội dung và yêu cầu cụ thể. Bên nhận có thể soạn thảo văn bản trả lời (câu trả lời) do người có thẩm quyền ký để đảm bảo thông tin trao đổi là chính xác và kịp thời:

& gt; & gt; tải xuống thư trả lời mẫu, trả lời tại đây & gt; & gt; & gt; tải xuống

cơ quan / công ty / tổ chức

—————

số: …………. / cv-….

v / v: …………… (1) ……………….

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

độc lập – tự do – hạnh phúc

……., ngày…. tháng …… năm …….

ước tính : …………… (2) ……

theo số thương mại. … Ngày… /… /… của cơ quan / tổ chức / cá nhân / công ty… về chủ đề …… (3) ……

chúng tôi xin trả lời như sau: ………… (4) ……………………

……………………………………….. .. …………………………… …………. .. . ………..

nhận được công văn này, có điểm nào chưa rõ xin ………… (tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhận công văn) ………. cho ý kiến. chúng tôi sẵn sàng trả lời thêm.

cảm ơn bạn rất nhiều!

nơi tiếp nhận: – như trên .. (5) …… ..; – …………………… .; – lưu: vt, .. (6) …… ..

đại diện cơ quan / tổ chức (7)

(đã ký, đóng dấu)

địa chỉ: số nhà ………… đường… .., khu phố / cộng đồng ……., quận / huyện …………., tỉnh / thành phố …………

điện thoại: …………………, fax: ……. ……

email: …………. ……; trang web: ………… (nếu có).

2.2 hướng dẫn cách viết thư phản hồi:

(1) trích yếu nội dung của công văn. xác định những vấn đề cơ bản sẽ được trình bày trong công văn;

(2) tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có ý định gửi công văn đến / địa điểm nhận công văn;

(3) tóm tắt nội dung vấn đề trong công văn trước;

<3 tùy vào từng trường hợp khác nhau, tỷ lệ mắc bệnh cụ thể của khách hàng sẽ có câu trả lời tương ứng và thỏa đáng;

(5) tên đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc hoặc nội dung công văn;

(6) địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan nhận yêu cầu; số điện thoại của đơn vị / người nhận công văn, số telex, số fax; Địa chỉ email; trang mạng. nếu người nhận trong phần địa chỉ của công văn là các chức danh, chức vụ cấp cao của nhà nước thì người nhận không nên viết “như trên” mà ghi trực tiếp các chức danh / chức vụ đó;

(7) Trong trường hợp đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không ký được thì có thể để người có thẩm quyền khác ký thay hoặc theo trình tự ký theo quy định của pháp luật và phải có các tài liệu kèm theo bằng chứng về tư cách đủ điều kiện để ký thay mặt (chẳng hạn như giấy ủy quyền).

3. mẫu thư đôn đốc, sửa sai, nhắc nhở?

3.1 bức thư thỉnh cầu và nhắc nhở cuối cùng

& gt; & gt; Tải xuống mẫu thư yêu cầu / sửa chữa / nhắc nhở tại đây & gt; & gt; & gt; tải xuống

tên doanh nghiệp / đơn vị

—————

số: …………. / cv-….

v / v: ………… (1) ……………….

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

độc lập – tự do – hạnh phúc

……., ngày…. tháng …… năm …….

ước tính : ……………… (2) ………………

từ thời điểm ban hành quy định / cam kết / chính sách hoặc từ thời điểm ban hành văn bản quy phạm pháp luật đến nay là:

– những tồn tại, những công việc đã làm được, những ưu điểm, thuận lợi cũng như những khiếm khuyết, khuyết điểm cần được điều chỉnh, khắc phục hoặc phải thực hiện nhanh chóng, đạt hiệu quả cao hơn;

– đề xuất một số phương hướng, giải pháp để giải quyết các tồn đọng còn tồn đọng và các yêu cầu cụ thể cần thực hiện trong kế hoạch và giải pháp mới được đề xuất (nếu có);

– hướng dẫn những điểm cần lưu ý, động viên để làm tốt công việc và nhiệm vụ được giao;

– chỉ định thời hạn thực hiện kế hoạch hoặc giải pháp.

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, công ty, cơ sở, v.v. thực hiện đầy đủ, đầy đủ, chính xác các phương hướng, giải pháp đã đề ra. trường hợp có bất tiện, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thì gửi công văn / báo cáo chi tiết đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để cùng nghiên cứu, tìm giải pháp cụ thể.

lời chào. /.

nơi tiếp nhận: – như trên .. (3) …… ..; – …………………… .; – lưu: vt, .. (4) …… ..

đại diện cơ quan / tổ chức (5)

(đã ký, đóng dấu)

địa chỉ: số nhà ………… đường / thị trấn… .., khu phố / cộng đồng…., quận / huyện ……, tỉnh / thành phố ……

điện thoại: ………………. ……., fax: ……. …………

email: …………………… ..; trang web: …………………….

3.2 hướng dẫn cách viết công văn đôn đốc, chấn chỉnh, nhắc nhở:

(1) yêu cầu đôn đốc hoặc sửa chữa hoặc nhắc nhở các vấn đề pháp lý liên quan đến các vấn đề cụ thể phải được thực hiện. xác định những vấn đề cơ bản sẽ được trình bày trong công văn;

(2) tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có ý định gửi lô hàng chính thức đến nơi nhận hàng;

(3) tên đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc hoặc nội dung công văn;

(4) địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để nhận yêu cầu; số điện thoại của đơn vị / người nhận công văn, số telex, số fax; Địa chỉ email; trang mạng. nếu người nhận trong phần địa chỉ của công văn là các chức danh, chức vụ cấp cao của nhà nước thì người nhận không nên viết “như trên” mà ghi trực tiếp các chức danh / chức vụ đó;

(5) Trong trường hợp đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không ký được thì có thể để người có thẩm quyền khác ký thay hoặc theo trình tự ký theo quy định của pháp luật và phải thay vào đó có các tài liệu kèm theo bằng chứng về khả năng đủ điều kiện để ký.

4. làm thế nào để giải thích bức thư mẫu?

4.1 ví dụ gửi giải thích gần đây nhất

& gt; & gt; tải xuống mẫu thư giải trình tại đây & gt; & gt; & gt; tải xuống tại đây

tổ chức / đơn vị / đại lý

—————

số: …………. / cv-….

v / v: …………… (1) ……………….

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

độc lập – tự do – hạnh phúc

địa điểm, ngày…. tháng …… năm …….

ước tính: ……………… (2) ………………. …………

– về nội dung:

+ phải chỉ định những gì yêu cầu sẽ giải thích;

+ phản hồi, giải thích yêu cầu của người yêu cầu;

+ nêu rõ nội dung, những yêu cầu cần thực hiện trong thời gian sắp tới.

– phần cuối: giải thích và phân tích sâu hơn ý nghĩa của các chính sách và quy định hiện hành, mong muốn và nguyện vọng của cơ quan, đơn vị, tổ chức biên soạn công văn giải trình.

cảm ơn bạn rất nhiều!

nơi tiếp nhận: – như trên .. (3) …… ..; – …………………… .; – lưu: vt, .. (4) …… ..

đại diện cơ quan / tổ chức

(đã ký, đóng dấu)

địa chỉ: số nhà …… đường …… .., quận / huyện / thành phố: ……., tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương ……

điện thoại: ………………. ……., fax: ……. …………

email: …………………… ..; trang web: …………………….

4.2 hướng dẫn cách viết thư giải trình:

(1) giải thích và trả lời các câu hỏi / yêu cầu từ các cá nhân / cơ quan / tổ chức / đơn vị;

<3

(3) tên đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc hoặc nội dung công văn giải trình này;

(4) địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để nhận yêu cầu; số điện thoại của đơn vị / người nhận công văn, số telex, số fax; Địa chỉ email; trang mạng. Nếu người nhận trong phần địa chỉ của công văn là các chức danh, chức vụ cấp cao của nhà nước thì người nhận không nên viết “như trên” mà nên viết thẳng các chức danh / chức vụ đó.

5. thư thông báo mẫu là gì?

5.1 mẫu thư thông báo gần đây nhất

& gt; & gt; tải xuống mẫu thư thông báo tại đây & gt; & gt; & gt; thông báo tải xuống

tên đơn vị / cơ quan ban hành thông báo

—————

số: …………. / cv-….

v / v: …………… (1) ……

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

độc lập – tự do – hạnh phúc

địa điểm, ngày…. tháng …… năm …….

ước tính : ……………… (2) ……

– về nội dung của thông báo:

+ ghi rõ nội dung cần thông báo;

+ nguyên nhân và lý do cho thông báo này;

– về phần cuối thông báo: ghi rõ mong muốn và nguyện vọng của bạn trong thời gian sắp tới.

lời chào. /.

nơi tiếp nhận: – như trên .. (3) …… ..; – …………………… .; – lưu: vt, .. (4) …… ..

đại diện cơ quan / tổ chức

(đã ký, đóng dấu)

địa chỉ: số nhà ………… đường… .., quận / huyện / thành phố:…., tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương …………

điện thoại: ………………, fax: ……. ………….

email: …………………… ..; trang web: ……………

5.2 hướng dẫn về cách viết thông báo:

(1) chỉ định nội dung của thông báo;

(2) tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có ý định gửi lô hàng chính thức đến nơi nhận hàng;

(3) tên đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc hoặc nội dung công văn;

(4) địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để nhận yêu cầu; số điện thoại của đơn vị / người nhận công văn, số telex, số fax; Địa chỉ email; trang mạng. Nếu người nhận trong phần địa chỉ của công văn là các chức danh, chức vụ cấp cao của nhà nước thì người nhận không nên viết “như trên” mà nên viết thẳng các chức danh / chức vụ đó.

6. Ví dụ về thư giải thích, bạn viết như thế nào?

6.1 thư giải thích mẫu mới nhất

& gt; & gt; tải xuống thư giải thích mẫu ngay bây giờ & gt; & gt; & gt; tải xuống thư giải trình

tên của đơn vị / công ty / cơ quan giải thích

—————

số: …………. / cv-….

v / v: …………… (1) ……………….

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

độc lập – tự do – hạnh phúc

địa điểm, ngày…. tháng …… năm …….

ước tính : ……………… (2) ………………

– về nội dung của bức thư giải thích:

+ trình bày tóm tắt các yếu tố được yêu cầu;

+ ghi rõ những nội dung sẽ giải trình theo yêu cầu của cấp trên hoặc cơ quan, đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ thể có thẩm quyền;

+ chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách, quy định hoặc yêu cầu, nguyên nhân dẫn đến việc không thực hiện được;

+ căn cứ pháp lý, lý do thực sự dẫn đến giải thích hoặc đưa ra lý do và lý do để giải thích;

– về phần cuối thư giải thích: cam kết thực hiện hoặc bày tỏ rõ ràng mong muốn và nguyện vọng trong tương lai gần.

lời chào. /.

nơi tiếp nhận: – như trên .. (3) …… ..; – …………………… .; – lưu: vt, .. (4) …… ..

đại diện cơ quan / tổ chức

(đã ký, đóng dấu)

địa chỉ: số nhà ………… đường ………… .., quận / huyện / thành phố: ……., tỉnh / thành phố trực thuộc trung ương ……

điện thoại: ………………. ……., fax: ……. …………

email: …………………… ..; trang web: …………………….

6.2 hướng dẫn cách viết thư giải trình:

(1) nêu rõ nội dung giải thích;

(2) tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có ý định gửi lô hàng chính thức đến nơi nhận hàng;

(3) tên đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung văn bản giải trình;

(4) địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để nhận yêu cầu; số điện thoại của đơn vị / cá nhân nhận văn bản giải trình, số telex, số fax; Địa chỉ email; trang mạng. Nếu người nhận trong phần địa chỉ của công văn là các chức danh, chức vụ cấp cao của nhà nước thì người nhận không nên viết “như trên” mà nên viết thẳng các chức danh / chức vụ đó.

mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc soạn thảo, soạn thảo văn bản chính thức, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900.6162 hoặc tư vấn dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên nghiệp: soạn thảo hợp đồng uy tín để biết thêm chi tiết và hỗ trợ pháp lý cụ thể. Rất mong sớm nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng! cảm ơn bạn rất nhiều!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here