Mức trọng yếu là gì? Cách xác định mức độ trọng yếu trong Kiểm toán

0
203
Trọng yếu là gì

Trọng yếu là gì

Mức trọng yếu là một thuật ngữ thường được sử dụng trong báo cáo kiểm toán, thể hiện tầm quan trọng của thông tin trong báo cáo tài chính.

qua bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn đọc làm rõ: vật chất là gì? cách xác định tính trọng yếu trong kiểm toán viên.

  • các loại ý kiến ​​kiểm toán và các lưu ý khi đọc ý kiến ​​kiểm toán, các ví dụ cụ thể
  • kiểm toán là gì? các loại kiểm toán, mục đích và phạm vi của cuộc kiểm toán
  • báo cáo kiểm toán là gì? mẫu báo cáo kiểm toán và cách đọc báo cáo kiểm toán

1. trọng yếu là gì?

theo vsa 320 – chuẩn mực kiểm toán Việt Nam – về tính trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán:

trọng yếu: là một thuật ngữ được sử dụng để thể hiện tầm quan trọng của thông tin (một con số kế toán) trong báo cáo tài chính. thông tin là trọng yếu, có nghĩa là thông tin thiếu hoặc không chính xác sẽ ảnh hưởng đến các quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính;

trọng yếu: là giá trị được kiểm toán viên xác định dựa trên mức độ quan trọng và bản chất của thông tin hoặc sai sót được đánh giá trong các trường hợp cụ thể. trọng yếu là một ngưỡng, một điểm phá vỡ, không phải là nội dung của thông tin bắt buộc. tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét cả về mặt định lượng và chất lượng;

nói chung, tính trọng yếu được hiểu như sau:

– các sai sót, bao gồm cả sai sót, được coi là trọng yếu nếu riêng lẻ hoặc tổng thể, chúng được cho là có khả năng ảnh hưởng đến các quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính;

– các phán đoán trọng yếu được đưa ra theo từng trường hợp cụ thể và bị ảnh hưởng bởi quy mô hoặc bản chất của sai sót hoặc sự kết hợp của những điều trên;

– các xét đoán về các vấn đề quan trọng đối với người sử dụng báo cáo tài chính phải dựa trên việc xem xét nhu cầu thông tin tài chính chung của các nhóm người dùng, chẳng hạn như nhà đầu tư, ngân hàng, khách hàng, chủ nợ, v.v. những ảnh hưởng có thể có của sai sót đối với một số ít người sử dụng thông tin báo cáo tài chính có nhu cầu khác biệt đáng kể với nhu cầu của đa số người sử dụng thông tin. Thông tin trên báo cáo tài chính sẽ không được xem xét.

2. tính trọng yếu đối với đánh giá viên:

Việc xác định tính trọng yếu của kiểm toán viên là một xét đoán chuyên môn và phụ thuộc vào nhận thức của kiểm toán viên về nhu cầu của người sử dụng thông tin trong báo cáo tài chính. trong trường hợp này, kiểm toán viên có thể giả định rằng người sử dụng báo cáo tài chính:

(a) có kiến ​​thức hợp lý về kinh doanh, kinh tế và tài chính, kế toán và quan tâm đến việc nghiên cứu thông tin trong báo cáo tài chính một cách cẩn thận hợp lý;

(b) hiểu rằng báo cáo tài chính được lập, trình bày và kiểm toán trên cơ sở trọng yếu;

(c) nhận thức được khả năng không chắc chắn trong việc xác định giá trị do sử dụng các ước tính kế toán, xét đoán và các yếu tố sự kiện trong tương lai;

(d) đưa ra các quyết định kinh tế hợp lý dựa trên thông tin có trong báo cáo tài chính.

Mục tiêu của kiểm toán viên và công ty kiểm toán là áp dụng khái niệm tính trọng yếu một cách thích hợp khi lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán.

3. cách xác định tính trọng yếu:

a) tính trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính hoặc thông tin tài chính đã được kiểm toán: là giá trị lớn nhất của tất cả các sai sót trong báo cáo tài chính hoặc thông tin trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán mà kiểm toán viên cho rằng mức độ, việc viết báo cáo tài chính có thể gây hiểu lầm nhưng chưa ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin;

b) tính trọng yếu của tổng thể báo cáo tài chính được xác định dựa trên giá trị của tiêu chí đã chọn và tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với giá trị của tiêu chí đó.

tính trọng yếu của toàn bộ báo cáo tài chính

=

tỷ lệ phần trăm (%) xác định tính trọng yếu của toàn bộ báo cáo tài chính

x

giá trị của các tiêu chí đã chọn xác định tính trọng yếu của toàn bộ báo cáo tài chính

c) lựa chọn các tiêu chí để xác định tính trọng yếu của tổng thể báo cáo tài chính:

– Tùy thuộc vào loại hình công ty, các tiêu chí thích hợp để xác định tính trọng yếu của báo cáo tài chính tổng hợp có thể được lựa chọn từ một hoặc một số chỉ tiêu quan trọng nhất trong các yếu tố của báo cáo tài chính: tổng lợi nhuận trước thuế; Tổng thu nhập; Tổng chi phí; tổng tài sản; …

– việc lựa chọn các tiêu chí để xác định tính trọng yếu của tổng thể báo cáo tài chính phụ thuộc vào xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên dựa trên các yếu tố sau:

+ các mục trong báo cáo tài chính thường được người sử dụng thông tin quan tâm;

+ đặc điểm hoạt động của đơn vị được kiểm toán, đặc điểm ngành, lĩnh vực và môi trường hoạt động của đơn vị được kiểm toán; môi trường kiểm soát của công ty; mục tiêu kinh doanh; đang điều hành công việc kinh doanh.

+ sự thay đổi của các tiêu chí lựa chọn khi có các yếu tố bất thường.

Ví dụ, trong trường hợp lỗ, kiểm toán viên sẽ không sử dụng tiêu chí lợi nhuận kế toán trước thuế để tính trọng yếu, mà sẽ sử dụng các tiêu thức khác; thu nhập trước khi hạch toán thuế hay doanh thu thuần thường được chọn để tính mức độ quan trọng tương đối của doanh nghiệp kinh doanh; Chỉ tiêu kế toán lợi nhuận trước thuế hoặc tổng tài sản thường được chọn để tính trọng yếu của các công ty sản xuất; thu nhập ròng hoặc lợi nhuận kế toán trước thuế hoặc cổ phiếu thường được chọn để tính trọng yếu của các công ty dịch vụ …

– Trong trường hợp có nhiều tiêu chí được chọn để xác định tính trọng yếu thì tính trọng yếu của tổng thể báo cáo tài chính là giá trị thấp nhất được xác định từ các tiêu chí trên.

– bằng cách lựa chọn các tiêu chí hợp lý để xác định tính trọng yếu của tổng thể báo cáo tài chính dựa trên các tiêu chí trên. đánh giá viên phải phản ánh trong hồ sơ đánh giá giải thích chi tiết về lý do lựa chọn của họ.

d) khuôn khổ quy mô để xác định tính trọng yếu của toàn bộ báo cáo tài chính

– kiểm toán viên xây dựng thang điểm được sử dụng để xác định tính trọng yếu của tổng thể báo cáo tài chính theo tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với từng giá trị tiêu chí đã chọn. chi tiết như sau:

bảng 1. khuôn khổ lý do của từng tiêu chí để xác định tính trọng yếu của tổng thể báo cáo tài chính

stt

m ục trọng đ b > báo cáo tài chính chung

1

3-10% tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

2

0,5-3% tổng doanh số bán hàng

3

0,5-3% tổng chi phí

4

0,5-3% tổng vốn

5

0,5-2% tổng tài sản

– khuôn khổ trên cung cấp hướng dẫn cho kiểm toán viên khi đưa ra các xét đoán trong việc xác định tính trọng yếu của tổng thể báo cáo tài chính. Trong một số trường hợp,% Trọng yếu có thể vượt quá hướng dẫn trên nếu kiểm toán viên đánh giá mức trọng yếu là phù hợp. Kiểm toán viên phải phản ánh trong hồ sơ kiểm toán giải trình chi tiết hơn về lý do xác định mức trọng yếu ngoài khuôn khổ và việc vượt mức trọng yếu này phải được Ban Giám đốc đơn vị kiểm toán chấp thuận.

– việc xác định chỉ số trong khuôn khổ được chỉ định phụ thuộc vào đánh giá của kiểm toán viên, dựa trên việc xem xét các thông tin sau: đặc điểm, môi trường kinh doanh, quy mô, mức độ phức tạp trong hoạt động kinh doanh của công ty, …

4. xác định mức độ trọng yếu và mức độ trọng yếu của việc thực hiện khi lập kế hoạch kiểm toán

Khi xây dựng chiến lược kiểm toán tổng thể, kiểm toán viên cần xác định tính trọng yếu của tổng thể báo cáo tài chính. trong các trường hợp cụ thể của đơn vị, liệu một hoặc nhiều nhóm giao dịch, số dư tài khoản hoặc thông tin thuyết minh (nếu xét riêng lẻ) có ít sai sót trọng yếu hay không. với tổng thể báo cáo tài chính, nhưng có thể ảnh hưởng (nếu xét về tổng thể) các quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính, kiểm toán viên cần xác định mức độ trọng yếu hoặc mức độ trọng yếu áp dụng cho báo cáo tài chính đối với từng nhóm giao dịch, số dư tài khoản hoặc ghi chú.

Kiểm toán viên cần xác định tính trọng yếu của kết quả hoạt động để đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu và xác định bản chất, thời gian và mức độ của các thủ tục kiểm toán tiếp theo trong quá trình kiểm toán.

5. thay đổi trọng yếu trong quá trình kiểm toán

Kiểm toán viên nên sửa đổi tính trọng yếu của tổng thể báo cáo tài chính và mức độ trọng yếu của các loại giao dịch, số dư tài khoản hoặc thông tin thuyết minh trong trường hợp kiểm toán viên thu thập được thêm thông tin trong quá trình kiểm toán có thể dẫn đến sự thay đổi về mức độ trọng yếu hoặc mức trọng yếu so với mức đã xác định trước đó.

Nếu kiểm toán viên kết luận rằng việc áp dụng mức trọng yếu thấp hơn mức trọng yếu đã xác định trước đó cho tổng thể báo cáo tài chính và mức trọng yếu hoặc mức trọng yếu đối với các loại giao dịch, nếu số dư tài khoản hoặc các thuyết minh là phù hợp, kiểm toán viên nên xác định xem có cần xem xét lại tính trọng yếu của kết quả hoạt động hay không và xem xét bản chất, thời gian và mức độ của bất kỳ thủ tục kiểm toán nào tiếp theo. nó có còn phù hợp không?

qua bài viết này, kiểm toán thanh nam đã làm rõ cho bạn đọc hiểu rõ: trọng yếu là gì? cách xác định tính trọng yếu đối với đánh giá viên.

xem thêm:

  • các loại ý kiến ​​kiểm toán và các lưu ý khi đọc ý kiến ​​kiểm toán, các ví dụ cụ thể
  • kiểm toán là gì? các loại kiểm toán, mục đích và phạm vi của cuộc kiểm toán
  • báo cáo kiểm toán là gì? mẫu báo cáo kiểm toán và cách đọc báo cáo kiểm toán

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here